Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai

618 Views - 0 Downloads

Preview

Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #0 Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #1 Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #2 Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #3 Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #4 Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #5 Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #6 Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #7 Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #8 Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdai #9

Excerpt

KLAIPĖDOS UNIVERSITETASMenų AKADEMIJAMuzikos katedraMuzikos mokytojo AUTORITETO raiška irUGDYMOsi BŪDAIMagistro baigiamasis darbasAutorius Mg II k. MP stud. Emilija RaukienėVadovėprof. dr. Rūta GirdzijauskienėKlaipėda, 2016SANTRAUKASummaryLENTELIŲ SĄRAŠAS1 lentelė. Muzikos mokytojo – autoriteto kompetencijų raiška..............................................................362 lentelė. Muzikos mokytojo – autoriteto muzikinių gebėjimų ugdymo kompetencija..........................383 lentelė. Muzikos mokytojas – autoritetas mokinių akimis...................................................................414 lentelė. Veiksniai „griaunantys“ mokytojo autoritetą..........................................................................435 lentelė. Jaunas muzikos mokytojas siekiantis įgyti mokinių autoritetą...............................................446 lentelė. Muzikos mokytojai apibūdiną mokytoją – autoritetą..............................................................467 lentelė. Specifiniai muzikos mokytojo – autoriteto bruožai.................................................................478 lentelė. Mokytojų pateiktos kolegų – autoritetų charakteristikos........................................................489 lentelė. Situacijos kuriose jaučiamas mokytojas – autoritetas..............................................................5010 lentelė. Muzikos mokytojo kelią pasirinkau, nes... ............................................................................5111 lentelė. Lemiantys veiksniai tampant mokytoju – autoritetu..............................................................5212 lentelė. Sunkumai su kuriais susiduria mokytojai – autoritetai...........................................................5313 lentelė. Muzikos mokytojo autoriteto raiškos ir ugdymosi būdų tyrime gautų duomenų lyginimas..60PAVEIKSLŲ SARAŠAS1 paveikslas. A. Maslou poreikių hierarchija...........................................................................................132 paveikslas. Atmosferos rodiklių lentelė................................................................................................153 paveikslas. Pedagoginis autoritetas.......................................................................................................16 TURINYSĮVADAS.................................................................................................................................................... 61. MUZIKOS MOKYTOJO AUTORITETO RAIŠKOS IR UGDYMOSI BŪDŲ TEORINIAI PAGRINDAI...........................................................................................................................................101.1. Mokytojo autoriteto sampratos paieškos .........................................................................101.1.1. Autoriteto samprata ...............................................................................................101.1.2. Specifiniai mokytojo autoriteto raiškos bruožai ....................................................111.2. Muzikos mokytojo autoriteto charakteristika .................................................................191.2.1. Profesinė kompetencija – muzikos mokytojo autoriteto raiškos pagrindas...........211.2.2. Muzikos mokytojo autoritetui įtaką darantys veiksniai ........................................262. EMPIRINIS MUZIKOS MOKYTOJO AUTORITETO RAIŠKOS IR UGDYMOSI BŪDŲ TYRIMAS...............................................................................................................................................322.1.Tyrimo metodologija ...........................................................................................................322.2. Tyrimo rezultatai.................................................................................................................352.2.1. Aukštesniųjų klasių mokinių nestruktūruotos apklausos raštu analizė..................352.2.2. Aukštesniųjų klasių mokinių grupinės diskusijos rezultatų aptartis .....................412.2.3. Dalinai struktūruoto interviu su muzikos mokytojais rezultatai............................462.2.4. Tyrime gautų rezultatų lyginimas..........................................................................60IŠVADOS..................................................................................................................................................0LITERATŪRA.......................................................................................................................................57PRIEDAI.................................................................................................................................................62ĮVADASŠiuolaikinio pasaulio iššūkiai kelia pedagogams naujus reikalavimus, susijusius ne tik su profesiniais, bet ir asmenybės savybių ypatumais. Mokytojui keliamas ambicingas tikslas – išugdyti visuomenišką, dorą ir pilietišką asmenybę. Siekiant tokio tikslo, asmenybė turi būti ir pats mokytojas. Organizuodamas ugdomąjį darbą su mokiniais, orientuodamas juos saviugdai, pedagogui svarbu jausti, kad juo pasitikima. Kiekvienas patyręs pedagogas gerai žino, kad joks mokinių mokymas ir auklėjimas be mokytojo autoriteto sunkiai įmanomas. Autoritetas yra apibrėžiamas kaip asmenybės bruožų visuma, daranti poveikį mokiniams, atskleidžianti mokytojo valią ir protą, kelianti visuomenės pasitikėjimą ir pagarbą. Pedagogo autoritetas turėtų būti suprantamas ne tik kaip dėstomojo dalyko išmanymas ar turėjimas metodinių bei psichologinių žinių, bet ir kaip profesinių ir asmenybinių savybių derinys, gebėjimas savo vertybėmis bei veikla pelnyti kolegų, mokinių, mokyklos bendruomenės, visuomenės pripažinimą bei pagarbą. Problemą ryškiai matoma ugdymo praktikoje, kai pedagoginių santykių būklė su mokiniais ne visada tinkama ir šiandieninėje mokykloje ji gerokai nutolusi (Martišauskienė, 2004).Autoritetas XX a. Lietuvos ir užsienio mokslininkų aiškinamas ir orientuojantis į klasikines jo sampratos ištakas. Autoritetas (lot. auctoritas – valdžia, įtaka) reiškia kurio nors asmens ar institucijos įtaką įvairiose žmonių veiklos ar visuomenės gyvenimo srityse (Jovaiša, 2007). Žinoma ir filosofinė autoriteto interpretacija: autoritetas – tai asmens statusas, atsirandantis sąveikaujant dviem ar daugiau individų (Bochenski, 2004). Apie mokytojo autoritetą XX a. Lietuvoje rašė ne vienas pedagogas, švietėjas. Mokytojo autoritetui keliamiems reikalavimams, autoriteto susidarymo sąlygoms, asmenybės bruožams, vaidmeniui ugdymo procese daug dėmesio skyrė tarpukario pedagogai, filosofai A. Maceina, S. Šalkauskis, J. Keliuotis, A. Šerkšnas, sovietmečio laikotarpio edukologai K. Poškus, L. Jovaiša, V. Voveris. Taip pat randama literatūros, nagrinėjančios mokytojo dvasinių vertybių bei dorovinio ugdymosi problemas. Šios temos siejamos su mokytojo autoriteto raiška. Neveltui XX a. Lietuvos pedagogikoje buvo skiriamas nemažas dėmesys mokytojo dvasinėms vertybėms, mokytojui patikėtas didžiausias visuomenės turtas – vaikai. Atgavus nepriklausomybę ši tema taip pat nebuvo pamiršta. Apie mokytojo asmenybės svarbą, jo rengimą, pedagoginio pašaukimo problemas savo moksliniuose darbuose nagrinėjo: V. Kavaliauskienė (2001), A. Žemgulienė (2000), J. Navaitienė (2000), O. Tijūnėlienė (2001, 2006) ir kt. Tačiau sistemingai mokytojo autoriteto problema iki šiol nėra aptarta. Tačiau kaip bebūtų kiekvienas išgirdęs sąvoką autoritetas ją sieja su pedagoginiu kontekstu. Kaip jau aptarėme autoriteto problema buvo ir yra svarbi visais laikais pasauliniu mastu. Kaip šiandieną galėtume pasakyti, kad mokytojo autoriteto reikšmė ir