Išlygos tarptautinei sutarčiai

1,757 Views - 64 Downloads

Preview

Išlygos tarptautinei sutarčiai #0 Išlygos tarptautinei sutarčiai #1 Išlygos tarptautinei sutarčiai #2 Išlygos tarptautinei sutarčiai #3 Išlygos tarptautinei sutarčiai #4 Išlygos tarptautinei sutarčiai #5 Išlygos tarptautinei sutarčiai #6 Išlygos tarptautinei sutarčiai #7 Išlygos tarptautinei sutarčiai #8 Išlygos tarptautinei sutarčiai #9

Excerpt

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETOTEISĖS FAKULTETASTEISĖ IR VALDYMASTVbns3-02IRMINA KAZLAUSKIENĖRAŠTO DARBAS TEMA:“IŠLYGOS TARPTAUTINEI SUTARČIAI”Lektorei Ilonai IvašauskaiteiVilnius, 2016TURINYSĮVADAS3DĖSTOMOJI DALIS4Išlygos atsiradimas ir raida4Išlygos sąvoka…………………………………...……………………………………..4Išlygos atribojimas nuo kitų pareiškimų…………………………………………….....6Išlygų pareiškimo procedūra ir teisinės pasekmės………………………………….….7IŠVADOS……………………………………………………..…………………………..10NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS11ĮVADASŠio rašto darbo tikslas yra atskleisti išlygos tarptautinei sutarčiai reikšmę ir jos tikslą. Aptarti atribojimo kriterijus, kurie skiria išlygą nuo kitų pareiškimų, kurie pridedami prie tarptautinių sutarčių ir atskleisti kokios laukia teisinės pasekmės jeigu išlyga bus priimta arba nepriimta. Išsiaiškinti, kokia yra išlygos priėmimo procedūra, kada išlyga gali būti pareikšta, ar privalomas visų valstybių pritarimas ir kokiu būdu tas pritarimas gali būti išreiškiamas, ir kada valstybės gali nepritarti išlygai.Išlygos atsiradimas ir raidaIšlygų institutas pradėjo formuotis tik XIX a. pabaigoje, bet šiuo metu išlygos jau tapo populiariu ir gana dažnu atveju tarptautinių sutarčių sudaryme. Bet jos nėra koks nors neigiamas reiškinys, o yra netgi labai normalus reiškinys tarptautinėse sutartyse, nes valstybės norėdamos pripažintį daugelį sutarties nuostatų, gali nesutikti su kai kuriomis iš jų. Todėl jeigu valstybės vistiek nori tapti sutarties šalimi, jos dažnai pasinaudoja galimybe padaryti išlygas. Pavyzdžiui, JAV, pasirašydamos Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, padarė išlygą dėl mirties bausmės. Jeigu valstybės neturėtų išlygų darymo galimybės, tokiu atveju daugelis valstybių nerafikuotų sutarties, su kurios tam tikromis nuostatomis jos nesutinka.Nuo to laiko, kai atsirado tarptautinės daugiašalės sutartys, valstybės, siekdamos pakeisti arba netaikyti tam tikrų sutarčių nuostatų, padarė labai daug vienašalių pareiškimų. Todėl dabar užsienio reikalų ministerijos nuolat gauna pranešimus apie naujas išlygas ir gavę tokius pranešimus jos sprendžia ar reikia jas priimti, arba ką toliau daryti jeigu jos nepriimamos.Išlygos sąvokaToliau, kalbant apie išlygą, yra svarbu žinoti kokia gi yra išlygos sąvoka. Ją galime surasti 1969 m. Vienos konvencijos 2 straipsnio 1(d) dalyje, kurioje „išlyga“ apibūdinama, kaip vienašališkas valstybės pareiškimas, kuris nepriklauso nuo jo pavadinimo ar formulavimo, ir kuris padaromas pasirašant, ratifikuojant, patvirtinant ar prisijungiant prie sutarties, kuriuo valstybė siekia netaikyti tam tikrų sutaries nuostatų tai valstybei arba pakeisti jų teisinę galią tai valstybei. Ši konvencija apima ir tarptautinių organizacijų pareiškiamas išlygas. 1969 m. Vienos konvencijoje reglamentuotos išlygos yra susijusios tik su daugiašalėmis sutartimis. Išlygos negalimos dvišalėse sutartyse, nes būtų vertinamos kaip priešpriešinis pasiūlymas.Villiger 1969 m. Vienos konvencijos komentare išskyrė tris sudėtinius išlygos apibrėžimo, kuris yra nurodytas Vienos konvencijoje, elementus:Vienašalis pareiškimasPavadinimas neturi reikšmėsTikslas – netaikyti ar pakeisti kai kurias sutarties nuostatas.Pirmojo elemento reikšmė yra ta, kad išlyga yra vienašalis pareiškimas, kuris nėra grindžiamas sutartiniu pagrindu, t. y. jis nėra nei sutarties dalis, nei nuostata, nei sutarties priedas. Nors išlygą galimą suformuluoti kelioms valstybėms viename akte, bet tai nepalies išlygos vienašališkumo. Vis dėl to, nors išlyga ir yra vienašalis pareiškimas formulavimo metu, bet vėliau jis vistiek priklauso nuo kitos valstybės pritarimo. Antrasis elementas reiškia tai, kad nepriklausomai nuo to, kaip ta išlyga yra pavadinta, jos teisinė galia no to nepasikeičia. Tuometinė Europos Žmogaus Teisių Komisija byloje Temeltasch prieš Šveicariją sutiko su daugumos doktrinos atstovų nuomone ir pasakė, kad „jei valstybė formuluoja tam tikrą pareiškimą ir pateikia jį kaip savo sutikimo įsipareigoti pagal konvenciją sąlygą, taip pat siekiama netaikyti ar pakeisti tam tikrų sutarties nuostatų poveikį, toks pareiškimas, nesvarbu, kaip jis būtų pavadintas, gali būti vertinamas kaip išlyga [...]“. Trečias elementas yra labai svarbus, nes būtent išlygos tikslas padeda atriboti išlygą nuo kitų pareiškimų, kuriuos valstybės gali padaryti sudarydamos tarptautines sutartis. 1969 m. Vienos konvencijos 19 straipsnis nurodo, kad valstybė, pasirašydama, ratifikuodama, priimdama, prisijungdama ar tvirtindama sutartį gali suformuluoti išlygą, išskyrus numatytus atvejus, kai išlygų deryti neleidžiama. Prie šių atvejų 19 straipsnis priskiria tokias situacijas, kai:Pati sutartis draudžia daryti išlygasKai sutartis numato, kad gali būti daromos tik tam tikros išlygos ir ši išlyga neįeina į tą sąrašą.Išlyga yra nesuderinama su sutarties tikslu ir objektu (labai svarbu atsižvelgi į sutarties tikslą ir objektą vertinant išlygas, kurios daromos sutartyse dėl žmogaus teisių, nes išlyga negali panaikinti žmogaus teisių ir laisvių).Nors Vienos konvencijos 19 straipsnis nenumato kitokių išlygų draudimo, tačiau tai nereiškia, kad kitos valstybės negali joms paprieštarauti. Bet yra viena išimtis, kai nereikia kitų valstybių pritarimo, yra ta, kai pati sutartis leidžia tam tikrą išlygą. Pavyzdžiui, daugelis valstybių padarė išlygas 1989 m. Vaiko teisių konvencijai.Doktrinoje galima surasti įvairių išlygų skirstymų į rušis, bet profesorius Vadapalas išlygas skirsto į šias rušis:Ratione materiae (išlyga, kuria numatoma netaikyti tam tikrų sutarties reguliavimo sričių)Ratione parsonae (išlyga, kuria numatomas sutarties nuostatų netaikymas tam tikriems asmenims)Ratione temporis (išlygas, numatanti tam tikrus laiko apribojimus)Ratione loci (išlyga, apribojanti sutarties taikymą tam tikroje teritorijoje).Daugelis Lietuvoje sudarytų tarptautinių sutarčių yra sudarytos be išlygų pareiškimo. Dažniausiai išlygos buvo daromos dėl Tarptautinio Teisingumo Teismo kompetencijos spręsti ginčus dėl konvencijos aiškinimo ir taikymo pripažinimo. Ratifikuodama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją Lietuva padarė išlygas, tačiau išlyga buvo pareikšta kaip laikina ir vėliau buvo panaikinta.Išlygos atribojimas nuo kitų pareiškimųIšlygos turi panašumų į kitus valstybių pareiškimus, kuriuos valstybės gali pridėti prie sutarčių. Praktikoje pasitaikė atvejų, kai išlygos buvo painiojamos su aiškinamosiomis deklaracijomis. Nors nei 1969 m. nei 1986 m. Vienos konvencijos nep

 

Download document

Buy ($6.00)


Rating


Document type

Report


Languages

Lithuanian (Lietuvių).


Categories

Government and Governance, International Law.


Country

Lietuva.


Related documents

Savivaldybių institucijų ir apskričių viršininkų institucijų kompetencija ir sąveika įgyvendinant žemės administravimą

Afrikos valstybių ekonominė tipologija

Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo jurisdikcijos ribos