Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris

946 Views - 32 Downloads

Preview

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #0 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #1 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #2 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #3 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #4 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #5 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #6 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #7 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #8 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų dantų karieso profilaktika: tėvų požiūris #9

Excerpt

KLAIPĖDOS UNIVERSITETASHUMANITARINIŲ IR UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETASKŪNO KULTŪROS KATEDRA5-6 KLASIŲ MOKINIŲ POŽIŪRIS Į KŪNO KULTŪROSPAMOKŲ PRASMINGUMĄEmpirinis tyrimas 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS2. 1. Tyrimo metodaiAtliekant empirini tyrimą, buvo taikomi šie metodai:Anketavimas.Matematinė statistika.Anketavimas Anketinės apklausos būdu buvo siekiama nustatyti 5 – 6 klasių mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokų prasmingumą. Tuo tikslu buvo parengtas klausimynas su uždaro tipo klausimais. Klausimynas buvo sudarytas mokiniams iš 10 klausimų, kuris praplečia klausimų ratą apie mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokų prasmingumą. Jame taip pat buvo pateikti klausimai apie tiriamojo lytį, amžių. Matematinė statistika Anketinės apklausos gauti duomenų rezultatai apdoroti matematiniu – statistiniu būdu ir pateikti procentine išraiška. Duomenys pateikti lentelėse, paveiksluose bei diagramose, naudojant statistinį paketą SPSS 12 for Windows. Kai kurių klausimų duomenis apdoroti naudodami Microsoft Excel programą. 2. 2. Tyrimo organizavimas Buvo apklausti Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos ir „Kranto“ pagrindinės mokyklos 5, 6 klasių moksleiviai. Tyrime dalyvavo 100 tiriamųjų, pateikta 1 lentelėje, 2 pav.. Tyrimas vyko pamokų metu 2016 metų balandžio 12 dieną. Buvo apklausti šeštų klasių (52) moksleiviai , penktų klasių (48) moksleiviai. Anketų užpildymas truko 20 minučių. Visos pateiktos anketos buvo gražintos nesugadintos. 1 lentelė Tiriamųjų pasiskirstymas pagal klases ir lytį Lytis Klasė5 klasė (sk.)6 klasė (sk.)Viso%Berniukai23285151%Mergaitės25244949 %Viso4852100100 %%48%52 %100 %- 2 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal klases ir lytį3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMASNorint ištirti 5 – 6 klasių mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokų prasmingumą mokiniai buvo apklausiami anketiniu būdu. 3 lentelė Mokinių nuomone kūno kultūros pamokų pateiktas reikalingumasKlasėTiriamųjų sk. / %Ar reikalingos, Tavo nuomone, kūno kultūros pamokos?Iš visoTaipNeNežinauKlasė5Tiriamųjų sk.25111248%52,1%22,9%25,0%100,0%Klasė6Tiriamųjų sk.452552%86,5%3,8%9,6%100,0%Iš visoTiriamųjų sk.701317100%70,0%13,0%17,0%100,0%reikšmėpchi-kvadrat14,6910,001 4 pav. Tiriamųjų požiūris į kūno kultūros pamokas pagal klasesKomentuojant anketos atsakymo variantų rezultatus galima teigti, kad atsakymai priklauso nuo lyties ar nuo klasės. Pirmu atveju, pateikta 4 paveiksle, p<0,05, todėl galime manyti, kad 5-okų ir 6-okų nuomonė dėl kūno kultūros pamokų reikalingumo statistiškai reikšmingai skiriasi. Matome, kad 86,5 proc. 6-okų teigia, kad pamokos reikalingos, 5-okų taip teigiančių yra taip pat 52,1 mažiau nei 6-okų. KlasėTiriamųjų sk. / %Ar kūno kultūros pamoka gali pagerinti Tavo sveikatą?Iš visogali pagerintinegali pagerintinežinauKlasė5Tiriamųjų sk.2681448%54,2%16,7%29,2%100,0%Klasė6Tiriamųjų sk.4001252%76,9%0,0%23,1%100,0%Iš visoTiriamųjų sk.66826100%66,0%8,0%26,0%100,0%reikšmėpchi-kvadrat10,9810,0046 pav. Tiriamųjų požiūris pagal klases į tai ar kūno kultūros pamoka gerina sveikatąKaip matome iš pateikto 6 paveikslo, dauguma šeštokų sutinka, kad kūno kultūros pamokos gali pagerinti sveikatą, 5-okų šis procentas mažesnis (p=0,004<0,05). Galime teigti, jog šeštų klasių moksleiviai labiau domisi sveikata, mokyklose akcentuojamu sporto ir fizinės sveikatos ryšiu.7 lentelė Kūno kultūros pamokų metu įgytų žinių skatinimas fizinei veiklaiKlasėTiriamųjų sk. / %Ar kūno kultūros pamokų metu įgytos žinios skatina Tave fizinei veiklai?Iš visoTaipNeNežinauKlasė5Tiriamųjų sk.2419548%50,0%39,6%10,4%100,0%Klasė6Tiriamųjų sk.3541352%67,3%7,7%25,0%100,0%Iš visoTiriamųjų sk.592318100%59,0%23,0%18,0%100,0%reikšmėpchi-kvadrat15,2530,0008 pav. Respondentų požiūris į per kūno kultūros pamokų metu įgytas žiniasKaip matome iš 8 paveikslo didesnė dalis 6-okų atsakė teigiamai į šį klausimą. 5-okų ir 6-okų atsakymai statistiškai reikšmingai skiriasi. Vadinasi šeštokai labiau tiki, jog per pamokas įgytos žinios skatina fizinei sveikatai. Galime manyti, kad vieneri metai vaiko raidoje daro žymų poveikį jo suvokimui, šiuo atveju požiūriui į kūno kultūros pamokų metu įgytas žinias.9 lentelė Emocinis klimatas vyraujantis kūno kultūros pamokos metuKlasėTiriamųjų sk. / %Apibūdink emocinį klimatą, kuris vyrauja kūno kultūros pamokos metu?Iš visopuikus-labai patinkavidutiniškaskartais nepatinkadažnai nepatinkavisai nepatinkaKlasė5 Tiriamųjų sk.821104548%16,7%43,8%20,8%8,3%10,4%100,0%Klasė6 Tiriamųjų sk.1318165052%25,0%34,6%30,8%9,6%0,0%100,0%Iš visoTiriamųjų sk.21392695100%21,0%39,0%26,0%9,0%5,0%100,0%reikšmėpchi-kvadrat7,7690,10010 pav. Mokinių požiūris į emocinį klimatą, kuris vyrauja kūno kultūros pamokoseStatistiškai reikšmingo skirtumo nėra - emocinį klimatą tiek 5-okai, tiek 6-okai apibūdino vienodai. Vadinasi didesnių skirtumų pagal lytį nėraLyginant mergaičių ir berniukų požiūrį į kūno kultūros pamokas gavome šiuos duomenis (11 lent.).11 lentelė Kūno kultūros pamokų svarbaLytis Tiriamųjų sk. / %Ar reikalingos, Tavo nuomone, kūno kultūros pamokos?Iš visoTaipNeNežinauLytismot.Tiriamųjų sk.347849%69,4%14,3%16,3%100,0%Lytisvyr.Tiriamųjų sk.366951%70,6%11,8%17,6%100,0%Iš visoTiriamųjų sk.701317100%70,0%13,0%17,0%100,0%reikšmėpchi-kvadrat0,1530,92612 pav. Mokinių požiūris į kūno kultūros pamokų reikalingumąIštyrus mergaičių ir berniukų požiūrį į kūno kultūros pamokų reikalingumą nustatyta, pavaizduota 12 lentelėje, kad kūno kultūros pamokos reikalingos (p>0,05), vadinasi didesnių skirtumų pagal lytį nėra.13 lentelė Kūno kultūros pamokų prielaidos sveikatos gerinimuiLytisTiriamųjų sk. / %Ar kūno kultūros pamoka gali pagerinti Tavo sveikatą?Iš visogali pagerintinegali pagerintinežinauLytismot.Tiriamųjų sk.356849%71,4%12,2%16,3%100,0%Lytisvyr.Tiriamųjų sk.3121851%60,8%3,9%35,3%100,0%Iš visoTiriamųjų sk.66826100%66,0%8,0%26,0%100,0%reikšmėpchi-kvadrat6,0510,04914 pav. Mokinių požiūris į tai ar kūno kultūros pamoka gali pagerinti sveikatą pagal lytįKaip matome, pateikta 14 paveiksle, iš prieš tai pateiktos lentelės ir paveikslo p<0,05, tai reiškia nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp mergaičių ir berniukų atsakymų. Mergaitės labiau sutinka, kad kūno kultūros pamokos gali pagerinti sveikatą. Galime manyti, kad mergaitės labiau domisi sporto teikiama nauda.15 lentelė Kūno kultūros pamokų įgytų žinių skatinimas fizinei veiklaiLytisTiriamųjų sk. / %Ar kūno kultūros pamokų metu įgytos žinios skatina Tave fizinei veiklai?Iš visoTaipNeNežinauLytismot.Tiriamųjų sk.2912849%59,2%24,5%16,3%100,0%Lytisvyr.Tiriamųjų sk.30111051%58,8%21,6%19,6%100,0%Iš visoTiriamųjų sk.592318100%59,0%23,0%18,0%100,0%reikšmėpchi-kvadrat0,2430,88616 pav. Tiriamųjų požiūris į kūno kultūros pamokų metu įgytas žiniasAtlikus tyrimus pastebima, pateikta 16 paveiksle, kad didesnių skirtumų tarp mergaičių ir berniukų nėra. 17 lentelė Emocinis klimatas vyraujantis kūno kultūros pamokos metuLytisTiriamųjų sk. / %Apibudink emocinį klimatą, kuris vyrauja kūno kultūros pamokos metu?puikus-labai patinkavidutiniškaskartais nepatinkadažnai nepatinkavisai nepatinkaLytismot.Tiriamųjų sk.1824700%36,7%49,0%14,3%0,0%0,0%Lytisvyr.Tiriamųjų sk.3151995%5,9%29,4%37,3%17,6%9,8%Iš visoTiriamųjų sk.21392695%21,0%39,0%26,0%9,0%5,0%reikšmėpchi-kvadrat32,3030,00018 pav. Tiriamųjų požiūris į emocinį klimatą, kuris vyrauja kūno kultūros pamokoseBerniukai ir mergaitės emocinį klimatą apibūdina skirtingai, pateikta 18 paveiksle - mergaitėms jis puikus ar vidutiniškas (mergaitės 36,7 proc., berniukų – 5,9 proc.) Berniukų nuomonė labiau neigiama. Net 9,8 proc. berniukų teigia, jog jiems kūno kultūros pamokų emo

 

Download document

Buy ($6.00)


Rating


Document type

Bachelor Thesis


Languages

Lithuanian (Lietuvių).


Categories

Dentistry, Oral Surgery and Odontology.


Country

Lietuva.


Related documents

Cukrinis diabetas, jo išraiška burnos ertmėje. Pacientų, sergančių diabetu, burnos priežiūra

Veido ir žandikaulių chirurgijos paciento ligos istorija

Tėvų žinios apie vaikų lankančių baseiną dantų ėduonies profilaktikos galimybes